Institut za grupnu analizu iz Zagreba u suradnji s Klinikom za psihijatriju Vrapče Zagreb organizira XX. stručni sastanak Instituta za grupnu analizu 11. i 12. ožujka 2016. pod naslovom “Grupni analitičar u mreži odnosa”.

Letak predavanja možete preuzeti ovdje – STUDY DAY 2016 prog Dahlal

Predavač je Farhad Dalal.

Farhad Dahlal je psihoterapeut i grupni analitičar, radi s pojedincima, grupama i organizacijama. Preko 30 godina radi u privatnoj praksi u Londonu i Devonu. Prije desetak godina je zajedno s Angelikom Golz osnovao South Devon Psychotherapy and Conseling Services. Farhad Dahlal je edukator u Institutu za grupnu analizu London gdje vodi iskustvene i supervizijske grupe.

Njegov rad s organizacijama obuhvaća radionice, krizne intervencije, mentorstva i refleksivne grupe, a kao cilj se stavlja razvoj takve kulture u organizacijama koja više uključuje same odnose, a manje birokratsku regulaciju.

Nekoliko godina je bio vanjski suradnik na University of Hertfordshire’s Business School u Complexity and Management Centre. Trenutno je gostujući profesor na PhD School, Complexity & Organizations Programme, Open University of Holland. Držao je predavanja u mnogim zemljama.

Dugotrajni interes su mu teme o diskriminaciji i jednakosti. Do sada je objavio tri knjige. Prva Taking the Group Seriously govori u prilog važnosti odnosa u ljudskom životu naspram individualizma. Druga Race, Colour and the Processes of Racialization stavlja u žarište uzroke mržnje Drugih posebice rasizam. Treća Thought Paralysis: The Virtues of Discrimination je konstruktivna kritika pokreta za jednakost (Equality movements). Trenutno se bavi etikom u psihoterapiji i u organizacijama.

Sastanak je predviđen za članove Instituta, edukante i druge zainteresirane.

Sudjelovanje na seminaru boduje se sukladno pravilniku o stručnom usavršavanju liječnika Hrvatske liječničke komore, što će se potvrditi potvrdnicom o sudjelovanju.

Za članove kotizacija je 600,00 kuna, za edukante 300 kuna, za nečlanove Instituta 800,00 kuna

Jednodnevna kotizacija (velika grupa i predavanje): 300 kuna

Kotizacija se može uplatiti kod dolaska ili na Žiro račun

INSTITUT ZA GRUPNU ANALIZU
Zagreb, Nova cesta 130 A
Zagrebačka banka
IBAN HR4823600001102253477

Više informacija na [email protected]