ECP standardi

  1. Duljina i sadržaj psihoterapijske edukacije ne smije biti manji od 3200 sati

1.1. Ukupno trajanje edukacije u trajanju od najmanje sedam godina, a prve tri godine su ekvivalent odgovarajuće sveučilišne diplome. Zadnje četiri godine moraju biti unutar edukacije specifične za psihoterapiju koja mora sadržavati sve elemente definirane u stavku 1.2 ovog dokumenta i ne smije biti kraća od 1400 sati.

1.2. Ili kao 5 punih godina sveučilišnog studija koji mora sadržavati sve stvake definirane pod 1.3.

1.3. Edukacija mora zadovoljavati kriterije EAP-a za osnovno stručno osposobljavanje koje uključuje sljedeće elemente:

1.3.1. Osobno psihoterapijsko iskustvo: uključuje analizu iskustva edukacije i drugih metoda koje imaju elemente samo-refleksije, psihoterapije i osobnog iskustva (ne manje od 250 sati) kroz 4 godine. Nemaju svi psihoterapijski modaliteti jedinstven naziv za osobno psihoterapijsko iskustvo. Svaka edukacija uključuje pripremu kojom se osigurava da polaznici mogu prepoznati i na odgovarajući način upravljati svojim sudjelovanjem u edukaciji i svojim doprinosima u kasnijim psihoterapijskim procesima koje počinju primjenjuju u skladu sa njihovim specifičnim metodama.

1.3.2. Teorijski studij: uključuje opći dio sveučilišnog ili stručnog usavršavanja i dio koji je specifičan za psihoterapiju. Sveučilišni ili stručni studiji koji vodi do prvog sveučilišnog stupnja ili ekvivalentne stručne spreme iz predmeta relevantnih za psihoterapiju mogu biti dio općeg dijela teorije psihoterapije, ali ne mogu biti jedini teorijski dio kroz 4 godine psihoterapije edukacije. Teorijski studij (500 do 800 sati) tijekom 4 godine edukacije specifične za psihoterapiju trebao bi sadržavati sljedeće elemente:

  • Teorije ljudskog razvoja tijekom životnog ciklusa
  • Razumijevanje drugih psihoterapijskih pristupa
  • Teorija promjene
  • Razumijevanje socijalnih i kulturnih pitanja u vezi s psihoterapijom
  • Teorije psihopatologije
  • Teorije procjene i intervencija

1.3.3. Praktično usavršavanje: uključuje praksu (ne manju od 300 sati) pod stalnom supervizijom (ne manju od 150 sati) primjerenu psihoterapijskom modalitetu kroz najmanje dvije godine.

1.3.4. Iskustvo rada unutar institucija mentalnog zdravlja ili ekvivalentno profesionalno iskustvo: mora biti osigurano odgovarajuće iskustvo rada s psiho-socijalnim krizama i suradnja s drugim stručnjacima na području mentalnog zdravlja.

1.3.5. Superviziju, edukaciju i, ako je moguće, osobnu psihoterapiju trebaju provoditi praktičari čija edukacija ispunjava kriterije ECP-a. Napredni treninzi za trenere i supervizore nisu obuhvaćeni ovim kriterijima, ali su itekako potrebni.

1.3.6. Edukacije moraju biti registrirane kod nadležnog NAO-a i biti akreditirane od strane nadležnog EWAO-a. Preporučuje se i da se prijave za Odbor za edukaciju i akreditaciju (TAC) pri EAP-u za status Europskog akreditiranog instituta za psihoterapijski trening (EAPTI). Detaljni kriteriji i postupci za dobivanje statusa EAPTI nalaze se u dokumentu TAC. TAC je odgovoran za provjeru i prihvaćanje kvalitete i postupaka organizacije za osposobljavanje te ga potom preporučuje Upravnom odboru EAP-a za status EAPTI.