Kako aplicirati za ECP?

Dva su načina za prijavu za ECP, jedan je način Direct Award (DA) putem jednog od Europskih akreditiranih instituta za psihoterapijsku edukaciju (EAPTI), a drugi način apliciranja je kroz postupak Grandparentinga koji uključuje preporuku nacionalne organizacije za akreditiranje i dodjelu ECP-a (NAO) i europske krovne organizacije za pojedini psihoterapijski pravac (EWAO).

1. Direct Award (DA) 

Psihoterapeuti koji su završili psihoterapijsku edukaciju na jednom od europskih akreditiranih instituta za psihoterapijsku edukaciju (EAPTI) imaju pravo izravno aplicirati za ECP nakon diplome. Svi EAPTI-i podliježu strogom postupku osiguranja kvalitete od strane EAP odbora za akreditaciju treninga (TAC) te su prije akreditacije morali dokazati da njihovi programi zadovoljavaju minimalne ECP standarde. Pohađanje EAPTI programa edukacije stoga se prihvaća kao kvalifikacija za ECP aplikacije.

2. Grandparenting 

Za kvalificirane psihoterapeute koji su završili psihoterapijsku edukaciju (ili slične) koja je u skladu s ECP standardom i koji su nakon diplome prakticirali psihoterapiju najmanje tri godine. Prijave za ECP putem Grandparetinga mogu se podnijeti samo putem nacionalne organizacije za akreditiranje i dodjelu ECP-a (NAO), obično u zemlji prebivališta podnositelja zahtjeva. Ovaj postupak prijave pogodan je za psihoterapeute koji su kvalificirani u jednom od modaliteta koji je priznat od strane EAP-a i koji su u EAP-u zastupljeni od strane europske krovne organizacije za pojedini psihoterapijski pravac (EWAO). Prijave za Grandparenting zahtijevaju preporuku NAO-a i EWAO-a prije nego što se ECP može dodijeliti.

U Hrvatskoj se posljednjih desetak godina provode terapijske edukacije čiji su treninzi u skladu s europskim kriterijima. Polaznici tih edukacija imaju uvjete za stjecanje ECP prema regulativi EAP-a. Budući da u zemlji djeluje i određen broj psihoterapeuta koji su se educirali prije ovoga razdoblja, u tada dostupnim edukacijskim programima, formulirane su prijelazne odredbe kojima bi se tim poznatim stručnjacima, s dugogodišnjom psihoterapijskom praksom, priznao status psihoterapeuta (i dobivanje ECP) i bez dodatnih ispita i/ili edukacija.

Svi kandidati za ECP morat će ispunjavati sve kriterije ECP-a ako žele europski priznat status:

 • četiri godine treninga u prepoznatljivoj psihoterapijskoj metodi (četiri godine edukacije u prepoznatljivom psihoterapijskom pravcu – barem tri u jednom i ostatak u nekim drugim pravcima – što zajedno čini četiri)
 • 250 sati osobne psihoterapije u individualnom i grupnom setingu
 • tri godine prakse (1000 sati)
 • preporuka nacionalne komisije za ECP od tri člana

Dokumenti | ECP formulari za Grandparenting

ECP application – CV form grandparenting (GAP-EWAO) (MS Word, 30,0 KB)
ECP Notification Form – ECP award by grandparenting (MS Word, 33,5 KB)
ECP Registration form (PRF) – grandparenting (MS Word, 228,5 KB)

Upute:

Isprintati gornje formulare EAP-a za ECP, ispuniti ih, naljepiti sliku, potpisati. Prilažu se sve kopije dokumenata koje potvrđuju ono što se upisuje od završenih edukacija.

Uz to treba priložiti certifikat europski priznate terapijske edukacije za koju postoji i europska krovna udruga – EWAO tj. European Wide Accrediting Organization, kao npr. EAGT za gestalt, EFTA za obiteljsku sistemsku itd. – koja će nakon verifikacije i preporuke od strane našeg nacionalnog povjerenstva za ECP priznati certifikat sa strane dotičnog modaliteta.

Pretpostavlja se da psihoterapeuti pripadaju udrugama unutar čijih škola su završili edukaciju i čijih se etičkih kodeksa pridržavaju. Članstvo je nužno za dobivanje ECP-a.

Treba potpisati izjavu da kandidat za ECP prihvaća Deklaraciju o psihoterapiji.

Pristojbe se uplaćuju na žiro račun SPUH-a. Podaci za uplatnicu su:

 • IBAN HR3023600001500411156
 • Primatelj: SPUH, Maksimirska 51A, 10000 Zagreb
 • Model plaćanja: vaš OIB sa napomenom za ECP

Nove propozicije za multimodal approach (od 02/2013)

Aplikacija za “multimodalni” ECP mora ispunjavati sljedeće uvjete da bi bio prihvaćen:

Ukupni psihoterapijski trening koji udovoljava svim kriterijima ECP-a:

  • najmanje 1400 sati tijekom 4 godine raspoređeno prema sljedećim elementima:
   • minimalno 250 sati samo-iskustva (osobne psihoterapije)
   • 500 – 800 sati teorije i metodologije
   • minimalno 300 sati psihoterapijskog rada s klijentima pod nadzorom
   • minimalno 150 sati supervizije
   • minimalno 3 godine kliničkog iskustva kao psihoterapeut nakon završetka edukacije
   • 2/3 edukacije mora biti u modalitetima koje EAP prepoznaje kao znanstveno valjane (15 pitanja)
   • 1/3 edukacije mora biti u prepoznatljivom EAP modalitetu sa supervizijom, osobnom psihoterapijom i kliničkom praksom.