Predstavljanje psihoterapeuta i edukanata psihoterapije javnosti – iskustva iz HUBIKOTA

Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije organizira i provodi edukaciju iz područja bihevioralno-kognitivnih terapija za psihologe i liječnike već nekoliko decenija. Osposobljavanje budućih bihevioralno-kognitivnih  terapeuta regulirano je pravilima usklađenima sa standardima Europskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije (EABCT). Za dobivanje akreditacije, naše i europske, precizno su određeni uvjeti i trajanje pojedinih faza. U skladu s tim jasno su definirane uloge akreditiranih terapeuta i supervizanata, odnosno polaznika nižeg, drugog, stupnja edukacije.

Prema dosadašnjim iskustvima nismo imali, osim sporadično, zloupotreba, tj. pojava da se netko neosnovano proglašava kompetentnim za takav rad.

Na našoj web stranici objavljene su vrste psiholoških tretmana koje pružamo u savjetovalištu  HUBIKOT-a.

Klijentima se, kada se jave za tretman, ponudi opcija da rade ili s akreditiranim psihoterapeutom ili sa supervizantom, pri čemu im se objasne status i obveze supervizanata.

Unatoč tome što ne postoji mogućnost da se u zdravstvenim institucijama primjenjuje i naplaćuje ova vrsta terapije, sve češće psihijatri svojim klijentima preporučuju da se uključe u bihevioralno-kognitivni tretman uz farmakoterapiju. Također, sve češće se i sami liječnici, psihijatrijske i drugih specijalizacija, odlučuju za upis ove edukacije.

Nada Anić

nada_anicRođena  1941. godine u Bjelovaru.

Edukacija:

Osnovnu školu i gimnaziju pohađala u Bjelovaru. Studij psihologije završila1965. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na istom fakultetu magistrirala 1980. godine.

Posao:

Od 1965. do  1969.  psiholog u Službi za živčane i duševne bolesti u MC  Bjelovar.

Od 1969. do mirovine 1995. u Klinici za psihološku medicinu KBC Rebro pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Od  1995. voditeljica Studentskog savjetovališta za probleme učenja u Domu zdravlja Centar u Zagrebu.

Aktivnosti i funkcije u Hrvatskom psihološkom društvu:

Aktivni član, osnovala Grupu za bihevior terapiju pri Sekcije za kliničku psihologiju iz koje je 1995. Godine

nastalo Hrvatsko udruženje za bihevioralno kognitive terpapije.

Predsjednica Društva psihologa Hrvatske dvije godine.

Druga udruženja i funkcije:

Osnivač i prva predsjednica Hrvatskog udruženja za bihevioralno kognitivnu terapiju.

Član European Assotiation for BCT.

Višegodišnji članica Working Group for Education and Training in EABCT.

 Edukator i supervizor u HUBKOT-u.

Organizirala brojne edukativne BKTseminare  u Hrvatskoj i Sloveniji.

Predavačka aktivnost:

Na Filozofskom fakultetu u Rijeci predavala kliničku psihologiju od 1982. do 1990.

Sudjelovala u poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom i Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Ljubljani.

Radovi i publikacije:

Uredila tri priručnika iz područja bihevioralne  i bihevioralno kognitivne terapije 1984., 1985. i 1990. godine u Hrvatskoj, te dva u Sloveniji god. 2002. i 2007. Poglavlja iz područja bihevioralno kognitivne terapije objavljena u 9 knjiga. Radove iz područja BT objavila u časopisu “Primjenjenoj psihologiji”,”Psihološka obzorja” Zbornicima radova “Dani psihologije u Zadru”, “Dani Ramira Bujasa”, “Psihijatrija danas”, te Zbornicima Kongresa psihologa i psihoterapeuta.