Poštovani,

Pozivate se na Osnivačku skupštinu Hrvatske komore psihoterapeuta koja će se održati 14. ožujka 2019. godine s početkom u 12:00 sati u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, Ksaverska cesta 2 (u predavaonici) sa sljedećim Dnevnim redom:

 1. Otvaranje Osnivačke skupštine – predstavnici osnivača
 2. Usvajanje Dnevnog reda
 3. Prijedlog članova Radnog predsjedništva (predsjednik + 2 člana)
 4. Prijedlog članova Verifikacijske komisije (predsjednik + 2 člana)
 5. Prijedlog zapisničara
 6. Prijedlog članova Izborne komisije (predsjednik + 4 člana)
 7. Izbor Radnog predsjedništva, Verifikacijske komisije i zapisničara
 8. Izbor članova Izborne komisije
 9. Predstavljanje kandidata za tijela Komore
 10. Izbor predsjednika i zamjenika Komore
 11. Izbor članova Upravnog odbora Komore
 12. Izbor članova Izvršnog odbora
 13. Predstavljanje Prijedloga Statuta Komore
 14. Rasprava i usvajanje Statuta HKP
 15. Predstavljanje Prijedloga Poslovnika o radu Skupštine HKP.
 16. Rasprava i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine HKP
 17. Izvješće o rezultatima
 18. Obraćanje izabranog predsjednika Komore
 19. Zatvaranje Skupštine

Napomena:

Skupština je otvorena za sve one koji imaju ECP ili koji imaju uvjete za psihoterapeuta i/ili savjetodavnog terapeuta prema Zakonu o djelatnosti psihoterapije. A pravo glasa na Skupštini ima samo delegat/tkinja psihoterapijske udruge koja je član SPUH-a, uz evidencijski listić potvrđen od udruge.

Preuzmite Evidencijski listić – Evidencijski_Komora

prijedlog Poslovnika_HKP

Statut HKP,prijedlog

Osnivačka skupština, poziv