Udruga za kibernetiku psihoterapije i organizacije (UKPO) Rijeka

Adresa: Adamićeva 4, 51000 Rijeka

Email: 

Lidija Butković-Anđelić

Branko Petris

Web: http://www.ukpo.hr

 

KIBERNETIKA I SISTEMSKA TERAPIJA

Kibernetika psihoterapije je znanost o cirkularnosti i razumijevanju vlastite epistemologije (grč. nauka o spoznaji, znanju) kao predložak dijaloškoj praksi usmjerenoj na promjenu.

Škola kibernetike i sistemske terapije je kontekst za učenje i istraživanje psihoterapije, prakse efikasne psihoterapije, uvažavajući sva dostupna nam znanja iz dosadašnjih psihoterapijskih škola i pravaca, filozofije, etike, estetike, fizike, biokemije, biologije, genetike, medicine, antropologije, informatičkih znanosti, lingvistike, logike, psihologije, komunikologije..

Kibernetika i sistemska terapija uvažava korištenje poznatih nam teorija, ali na način razumijevanja kompleksnosti ljudske prirode, uvijek otvorena za različitost koja bi mogla biti u funkciji terapijske promjene. Tako su zbivanja koja promatramo na nekoliko razina:

na razini psihoterapije, klijenta i na osobnom planu. Naša hipoteza je da je efikasna psihoterapija ona koja uključuje promjenu i psihoterapeuta samog, a odvija se kroz dijalošku praksu i druge procedure, kao što su, hipnoterapija, rad na ishodima, korištenje resursa, korištenje metafora…. Kako za sada u znanosti ne postoji tako sveobuhvatna teorija koja bi obuhvatila sve specifičnosti kompleksne ljudske prirode, koja se rođenjem svake nove jedinke obogaćuje novim raznolikostima potencijalnog subjekta psihoterapijskog čina ili procedure terapijski je rad, baziran na kibernetici i sistemskoj terapiji otvoreni, kreativni čin, vođen ka unaprijed definiranim ishodima kao ciljevima za terapijsku promjenu i postignuće kroz otkrivanje i korištenje uočavanih resursa u tijeku psihoterapijskog rada. Alat kojim to radimo je refleksija na učinjeno i konverzacija kao razmjena ideja, a ne kao bilo kakav razgovor, te hipnoterapija kao znanost o interkomunikaciji. Razlikovanje je temeljni korak pri upoznavanju klijenta. Pitanje koje si postavljamo je po čemu je naš klijent poseban i različit, što ga čini jedinstvenim ?

Zato je kibernetika psihoterapije idejno bila promovirana kao mjesto i projekt istraživanja i učenja efikasnosti u psihoterapiji, gdje se potire razlika između učenika i učitelja, autoriteta i znanja, gdje se učeći psihoterapijski djelovati, korpus prisutnih različitosti koristi kao resurs, promovirajući principe etičnosti, estetike, poštivanja, pažljivosti i odgovornosti, izgrađujući se kao facilitatori vlastitih promjena i terapijskih postignuća u našim profesionalnim kontekstima. Mi nastojimo raditi sa idejama u skladu sa aktualnim znanstvenim spoznajama, uvijek otvoreni za novo koje stavljamo u funkciju ponuđenog u terapijskom okruženju kroz dijalošku i narativnu praksu, opažajući i opažajući kako opažamo i kako smo opažani i kako opažamo opažanog dok nas opaža kako opažamo, nastojeći prepoznati epistemološke premise našega klijenta u terminima njegovog jezika, verbalnog i neverbalnog izražaja. Sukladno tome, radimo na definiranom ishodu na svim razinama naše složenosti već iskušanim procedurama kroz dijalog vođen malim koracima ili hipnoterapijski indirektnim pristupom na razini različitoj od svjesne, kako bismo bili facilitatori poželjnih promjena.