Članstvo u SPUH-u

Članice Saveza mogu biti punopravne, organizacijske i privremene prema kriterijima koji su određeni ovim Statutom.

PUNOPRAVNE ČLANICE Saveza mogu biti udruge ako ispunjavaju sljedeće kriterije i uvjete:

 • registrirane su pri nadležnim tijelima RH
 • imaju osigurane kadrovske i stručne te osnovne materijalne uvjete za rad i djelovanje
 • prihvaćaju sva prava i obveze članova utvrđene ovim Statutom
 • prihvaćaju Deklaraciju o psihoterapiji iz Strasbourga
 • prihvaćaju Etički kodeks Saveza i
 • prihvaćaju Minimalne edukacijske standarde SPUH-a
 • imaju najmanje 3 člana koji su završili stručnu edukaciju iz psihoterapijskog pravca kojeg predstavljaju
 • odobrene su od krovne međunarodne udruge za određeni psihoterapijski pravac kao nacionalni predstavnici u RH ili su jedini predstavnici određenog psihoterapijskog pravca u Republici Hrvatskoj

U slučaju da udruge ne ispunjavaju navedene kriterije i uvjete za punopravno članstvo ili su u ispunjavanju kriterija i uvjeta pali ispod minimuma za punopravno članstvo, iste mogu postati, odnosno postaju organizacijskim članicama Saveza ako Skupština Saveza odluči da je njihovo članstvo od interesa za psihoterapiju u Republici Hrvatskoj.

ORGANIZACIJSKE ČLANICE mogu biti sve ostale udruge koje pružaju obrazovanje, istraživanje i praktične aktivnosti u području psihoterapije ako ispunjavaju sljedeće kriterije i uvjete:

 • registrirane su pri nadležnim tijelima RH
 • imaju osigurane kadrovske i stručne te osnovne materijalne uvjete za rad i djelovanje
 • prihvaćaju sva prava i obveze članova utvrđene ovim Statutom
 • prihvaćaju Deklaraciju o psihoterapiji iz Strasbourga
 • prihvaćaju Etički kodeks Saveza
 • imaju najmanje 3 člana koji su završili stručnu edukaciju iz nekog od međunarodno priznatog psihoterapijskog pravca

PRIVREMENE ČLANICE Saveza jesu udruge o prijemu kojih u članstvo privremenu odluku donosi Skupština. Privremena članica Saveza ima sva prava i obveze kao članice Saveza, osim prava odlučivanja u tijelima Saveza.

Kako postati udruga članica SPUH-a?

Zahtjevu za učlanjenje udruge moraju priložiti:

 • odluku o udruživanju u Savez
 • presliku svog Statuta
 • presliku rješenja o upisu u registar
 • osnovne podatke o ustroju i djelatnosti te kratki opis udruge, metode ili terapijskog pravca kojeg udruga zastupa
 • popis članova
 • podatke o osobama ovlaštenima za predstavljanje i zastupanje
 • izjavu o prihvaćanju Statuta Saveza i Etičkog kodeksa Saveza
 • prihvaćaju Deklaraciju o psihoterapiji iz Strasbourga
 • prihvaćaju Minimalne edukacijske standarde SPUH-a

Udruge koje žele ostvariti status punopravne članice, osim dokumenata iz odredbe prethodnog stavka, moraju priložiti sve dokaze o ispunjavanju kriterija i uvjeta navedenih u odredbi čl. 10 Statuta.

Ocjenu o ispunjavanju uvjeta za primanje u članstvo Saveza daje Predsjednik i Tajnik, a odluku o primanju u članstvo donosi Skupština Saveza natpolovičnom većinom prisutnih.