Pravilnik o žalbenom i disciplinskom postupku SPUH-a

Članak 1.

Pravilnik o žalbenom i disciplinskom postupku (dalje: Pravilnik) određuje postupanje tijela u slučaju pritužbe na rad člana Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (dalje: SPUH) Postupak uključuje Etičko povjerenstvo, Disciplinsko povjerenstvo  i u slučaju žalbe, Žalbeno povjerenstvo.

Članak 2.

Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo imenuje Skupština društva na mandat u trajanju od 4 godine. Sastoji se od neparnog broja članova, a najmanja 3 člana. Skupština također izabire Predsjednika povjerenstva između izabranih članova. U slučaju da osnova za pritužbu postoji, Povjerenstvo procjenjuje utemeljenost pritužbe te pokreće ovim Pravilnikom utvrđen postupak. Etičko povjerenstvo osniva Disciplinsko povjerenstvo  za svaki pojedini slučaj te podnosi godišnje izvješće Skupštini o prirodi, broju i ishodu podnesenih pritužbi na način da očuva anonimnost uključenih.

Članak 3.

Disciplinsko povjerenstvo

U slučaju upućene pritužbe, nakon što Etičko povjerenstvo procjeni da postoji osnova za procesuiranje pritužbe, predsjednik Etičkog povjerenstva osniva Disciplinsko povjerenstvo koje ima 3 člana. Povjerenstvo  uključuje jednog člana Etičkog povjerenstva i dva (2) člana imenovana ad hoc. Disciplinsko povjerenstvo predaje svoje izvješće o radu  Etičkom povjerenstvu.

Članak 4.

U slučaju izjavljene žalbe na postupak sudjeluju  Žalbeno povjerenstvo i Etičko povjerenstvo.

Članak 5.

Etičko povjerenstvo procjenjuje postojanje osnove za žalbu nakon provedenog disciplinskog postupka. Ukoliko osnove postoje,  Etičko povjerenstvo  imenuje Žalbeno  povjerenstvo koje provodi žalbeni postupak.  Etičko  povjerenstvo  potvrćuje konačnu odluku Žalbenog povjerenstva kao i predložene mjere Disciplinskog povjerenstva.

Članak 6.

Žalbeno povjerenstvo

Žalbeno povjerenstvo sastoji se od 3 člana koje imenuje Etičko povjerenstvo. Jedan član povjerenstva je član Etičkog povjerenstva koji prethodno nije bio uključen u rad Disciplinskog povjerenstva koji je proveo postupak za koji je uložena žalba. Druga 2 člana imenuju se ad hoc. Preporuča se  da je jedan od njih neutralan (ne član SPUH-a), po mogudnosti s iskustvom u pravnoj praksi. Povjerenstvo provodi žalbeni postupak te izvješćuje Etičko povjerenstvo. Odluku Žalbenog povjerenstva potvrćuje Etičko povjerenstvo, osim u slučaju preporuke za suspenziju ili isključenja iz članstva što treba potvrditi Skupština društva.  Etičko povjerenstvo o konačnoj odluci izvještava Upravni odbor, podnositelja žalbe i drugu zainteresiranu stranu.

Članak 7.

Članovi psihoterpijskih udruga udruženih u SPUH trebaju  biti informirani o sadržaju Etičkog kodeksa, disciplinskom postupku i žalbenom postupku.

Članak 8.

DISCIPLINSKI POSTUPAK

8.1. Disciplinski postupak osmišljen je kao forum za komunikaciju, prezentaciju stajališta, istraživanje, pomirenje i ispravljanje pogrešaka u kojem treba pokušati da zainteresirane strane  imaju  osjedaj da  su vićene i saslušane te da im je pružena odgovarajuća podrška.

8.2. Pritužba se ulaže u što kraćem roku od nastanka spornog događaja. Rok zastare za ulaganje prigovora su tri (3) godine.

8.3. Udruga na koju se odnosi pritužba mora biti član SPUH-a u vrijeme navedene povrede Etičkog kodeksa i/ili profesionalne prakse. Član na kojeg se odnosi pritužba za vrijeme trajanja disciplinskog i žalbenog postupka ne može prekinuti svoje članstvo u SPUH-u.

8.4. Pritužbe koje se odnose na Statut, pravne ili komercijalne ugovorne  stavke, nisu u djelokrugu rada Etičkog povjerenstva.

8.5. U slučaju  da podnositelj pritužbe nije siguran ima li osnovu za pritužbu, može kontaktirati Predsjednika Saveza koji će dogovoriti sastanak s članom Etičkog povjerenstva kako bi razjasnili dvojbu.

8.6. Ukoliko se radi o navodnoj većoj povredi profesionalne prakse i /ili kaznenom prekršaju,  Etičko povjerenstvo dužno je odmah pokrenuti  disciplinski postupak.

8.7. U slučaju pritužbe na člana SPUH-a, podnositelj ga podnosi Predsjedniku Etičkog povjerenstva.

8.8. Etičko povjerenstvo dužno je u roku od 14 radnih dana kontaktirati podnositelja pritužbe kako bi ga/ju izvijestilo o mogućim postupcima koji su mu na raspolaganju.

8.9. Podnositelj pritužbe naslovljava pisanu pritužbu na predsjednika Etičkog povjerenstva. Etičko povjerenstvo, u slučaju nepotpune ili nejasne forme i/ili sadržaja pritužbe, vraća pritužbu podnositelju na dopunu. Istovremeno o pritužbi pismeno obavještava člana na kojeg se pritužba odnosi.

8.10. Etičko povjerenstvo u najkraćem roku odlučuje postoji li osnova za formalnu pritužbu. Ukoliko nađe opravdanje za pritužbu, predsjedavajući Etičkog povjerenstva zaprima pritužbu, pokrede postupak te o njemu obavješćuje podnositelja. Ukoliko Etičko povjerenstvo utvrdi da ne postoji osnova za formalnu pritužbu, obavještava o tome podnositelja.

 8.11. Nakon prihvaćanja pritužbe kopija se šalje članu na kojeg se pritužba odnosi. Istovremeno treba izvijestiti podnositelja o prihvaćanju njegove pritužbe. Član na kojeg se pritužba odnosi, pisano odgovora  u roku od  dvadeset jednog (21) radnog dana od primitka pritužbe. Odgovor dostavlja predsjedniku Etičkog povjerenstva koji  kopiju prosljeđuje podnositelju pritužbe.

8.12. Etičko povjerenstvo imenuje Disciplinsko povjerenstvo  od 3 člana koji rješava dostavljeni pritužbu. Etičko povjerenstvo imenuje nepristrano Disciplinsko povjerenstvo u roku od 21 ranog dana. Ukoliko zbog nedostupnosti članova ili nekog drugog razloga doće do odgode imenovanje odbora, odgoda se pojašnjava zainteresiranim stranama i produžava se rok.

8.13.  Disciplinsko povjerenstvo  obavještava obije strane u postupku o arbitrarnom sastanku. Sastanak uključuje prisutnost obije zainteresirane strane. Ukoliko to nije moguće, odbor određuje neki drugi mogući oblik verbalne komunikacije u razumnom vremenskom roku.

8.14.  Disciplinsko povjerenstvo  osigurava zvučno snimanje postupka arbitraže. Snimke i svi prikupljeni pisani materijali šalju se Etičkom povjerenstvu i čuvaju do završetka postupka, a nakon toga se brišu i/ili uništavaju.

8.15. Dvadeset (20) radnih dana prije arbitrarnog sastanka Povjerenstvu se dostavlja potpuna raspoloživa dokumentacija kako bi na vrijeme mogla biti proslijeđena  drugoj strani i članovima povjerenstva.

8.16.  Disciplinsko povjerenstvo  šalje predsjedniku Etičkog povjerenstva u roku od deset (10) radnih dana izvješće o arbitrarnom sastanku kao i svoje preporuke. Kopije izvještaja Etičko povjerenstvo dostavlja podnositelju pritužbe i članu na kojeg se pritužba odnosi, a sve u roku od sedam (7) radnih dana od dana primitka.

8.17. Izvještaj  Disciplinskog povjerenstva  uključuje prirodu pritužbe, provedeni postupak i predložene mjere. Povjerenstvo može u izvješću zaključiti slijedeće:

 (a) da je pritužba razriješena na odgovarajuće zadovoljstvo obiju strana;

 (b) neće se poduzimati daljnji koraci ili snositi posljedice;

(c) pritužba nije podržana ni u jednoj stavci.

8.18. Suspenzija i ukinuće članstva može se predložiti za veće prekršaje profesionalne prakse. Disciplinsko povjerenstvo treba predvidjeti vremenski rok u kojem de predložene sankcije biti izvršene. Za praćenje provedbe i izvršenje sankcija odgovorno je Etičko povjerenstvo koje o završetku i ispunjenju određenih sankcija obavještava Skupštinu.

8.19.1. Izvješće i predložene mjere Disciplinskog povjerenstva potvrđuje Etičko povjerenstvo u roku  dvadeset jednog (21) radnog dana. Odluke Disciplinskog povjerenstva  koje uključuju suspenziju ili isključenje iz SPUH-a treba potvrditi Skupština na svom slijedećem sastanku te o odluci izvještava člana u roku od deset (10) radnih dana.

8.19.2. Etičko povjerenstvo pri potvrđivanju mjera Disciplinskog povjerenstva može: (a) potvrditi izvješće i predložene mjere, ili (b) potvrditi izvješće te odbaciti predložene mjere. Ukoliko Etičko povjerenstvo zaključi pod b), donosi odluku o novim mjerama koje smatra primjerenijim za razmatrani slučaj. Etičko povjerenstvo  izvješćuje člana o odluci i  sankcijama koje je član dužan izvršiti u određenom vremenskom roku.

8.20. Disciplinski postupak uključuje troškove u iznosu od 1500 kuna. Troškove postupka snosi SPUH. Ukoliko pritužba bude podržana, troškove  podmiruje član na kojeg se pritužba odnosi. Ako podnositelj pritužbe odluči odmah podnijeti pisanu pritužbu, iznos troškova uplaćuje na račun SPUH-a kao depozit.

Članak 9.

ŽALBENA PROCEDURA

9.1. Protiv odluke  Disciplinskog povjerenstva koju je potvrdilo Etičko povjerenstvo moguće je uložiti žalbu. To mogu učiniti obje strane. Žalba se podnosi predsjedniku Etičkog povjerenstva u roku  četrnaest (14) radnih dana od primitka odluke Disciplinskog odbora.

9.2. Podnositelj žalbe dužan je podnijeti jasne i opravdane razloge koji podržavaju jedan ili oba slijedeća kriterija:

(a) da je ishod pritužbe neprimjeren situaciji;

(b) da na bilo koji način nije poštivan disciplinski postupak te je na taj način  prejudiciran ishod prigovora.

9.3. Kada je žalba podnesena,  Etičko povjerenstvo imenuje Žalbeno povjerenstvo u roku od dvadeset jednog (21) radnog dana. Žalbeno povjerenstvo imenuje se za svaki zasebni slučaj.

9.4. Troškove žalbenog  postupka snosi osoba koja je podnjela žalbu u iznosu istom kao i disciplinski postupak. Ako je žalba opravdana, iznos troška se vraća podnositelju žalbe.

9.5.  Etičko povjerenstvo o podnesenoj žalbi izvješćuje obje strane.  Etičko povjerenstvo  imenuje Žalbeno povjerenstvo koje se sastoji od 3 člana od kojih je jedan član Etičkog povjerenstva. Predsjednik Žalbenog povjerenstva je nezavisna osoba, po mogudnosti s pravnim iskustvom. Prilikom sastavljanja Žalbenog povjerenstva  Etičko povjerenstvo skrbi o bliskosti  profesionalnih ili privatnih kontakata izmeću članova povjerenstva i/ili  uključenih strana.

9.6. Žalbenom povjerenstvu dostavljaju se svi materijali pisani i snimljeni  korišteni u disciplinskom postupku. Naknadno podneseni materijali (bilo pisani ili verbalni) neće biti predmet žalbe i neće se uzeti u razmatranje. Žalbeno povjerenstvo može uključene strane pozvati na sastanak. Osim s povjerenstvom, uključene strane nede se sastajati tijekom žalbenog postupka.

9.7. Za organizaciju i provođenje Žalbenog postupka, članovi povjerenstva mogu koristiti konferencijsku vezu. Žalbeni postupak treba završiti u roku od trideset (30) radnih dana.

9.8. Žalbeno povjerenstvo razmatra svu postojedu dokumentaciju i odlučuje:

a) da se slaže s odlukom Disciplinskog povjerenstva

b) da se ne slaže s odlukom Disciplinskog povjerenstva i obrazlaže da li je

b.1. proceduralna pogreška ili b.2. neprimjerene mjere.

9.9. U slučaju da Žalbeno povjerenstvo odluči da je počinjena proceduralna pogreška (b.1.), provodi dio procedure koji nije bio sukladan proceduri propisanoj ovim pravilnikom. U slučaju da Žalbeno povjerenstvo odluči da su izrečene mjere neprimjerene, donosi novu odluku o mjerama s obrazloženjem.

9.10. Odluka Žalbenog povjerenstva predaje se Skupštini i Etičkom povjerenstvu u roku od  (7) radnih dana nakon završenog postupka.  Etičko povjerenstvo o odluci Žalbenog povjerenstva izvješćuje strane u roku od sedam (7) radnih dana nakon primitka odluke. Odluka Žalbenog povjerenstva je konačna i obvezujuća za sve strane.

 9.11. Svi dokazi, pisani materijali i svjedočanstva korištena u žalbenom postupku čuvaju se u skladu s postojedom zakonskom regulativom.

Pravilnik je usvojen na Skupštini SPUH-a  održanoj 11.06. 2012. u Zagrebu